آزمون تعیین سطح زبان

سطح آموزشی A1 | آغاز مسیر

تو می‌توانی از جمله‌ها و عبارات ساده استفاده کنی تا اطلاعاتی شخصی و پایه‌ای را بیان کنی، برای مثال بگویی که کجا زندگی می‌کنی و سرگرمی‌های تو کدام‌اند. این آزمون ۳۰ پرسش را دربرمی‌گیرد و حدود ۱۵ دقیقه طول می‌کشد.