دو زن جوان قهوه می‌نوشند و با یکدیگر صحبت می‌کنند
1 / 30

تمرین ۱

با دوستت در باره این صحبت می‌کنی که اوقات فراغت را چگونه می‌گذرانی. از او بپرس که سرگرمی محبوبش چیست. برای تکمیل پرسش گزینه مناسب را انتخاب کن.

Wähl das richtige Wort.
Was machst du medium

0 تمرین این صفحه را انجام داده‌ای. شمار تمرین‌های این صفحه: 1 امتیازهای کسب‌شده: 0

1 / 30