شناسنامه

Deutsche Welle

Kurt-Schumacher-Str. 3
53113 Bonn

آدرس پستی:
Deutsche Welle | DW Akademie
Bildungsprogramme
53110 Bonn | Deutschland

T +49.228.429-0
F +49.228.429-2800
bildung@dw.com

شماره مالیاتی: DE123052407

نماینده حقوقی و مدیرعامل: پتر لیمبورگ

این شناسنامه همچنین برای فعالیت‌های دویچه وله در شبکه‌های اجتماعی معتبر است.

با پیشتیبانی دوستانه‌ی:

Bundesagentur für Arbeit logo

در همکاری با:

Cornelsen logo