0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

در اینجا عددهای زیر را یاد می‌گیری:

  •  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12