0 1 2 3 4

در اینجا عددهای زیر را یاد می‌گیری:

• 0 1 2 3 4