5 6 7 8 9

در اینجا عددهای زیر را یاد می‌گیری:

  • 5 6 7 8 9