حرف A a و واژه‌هایی با A a

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • A a
  • Ananas
  • Paprika