حروف ترکیبی ei Ei و واژه‌هایی با ei Ei

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • Ei ei
  • Eis
  • Kleid