ترکیب حروف eu Eu و واژه‌هایی با eu Eu

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • Eu eu
  • Euro
  • Flugzeug