حرف f F و واژه‌هایی با f F

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • F f
  • Fisch
  • Löffel