حرف g G و واژه‌هایی با g G

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • G g
  • Geld
  • Igel