حروف ترکیبی ie و واژه‌هایی با ie

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • ie
  • Knie
  • Spiegel