حرف o O و واژه‌هایی با o O

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • O o
  • Olive
  • Hose