حروف ترکیبی qu Qu و واژه‌هایی با qu Qu

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • Qu qu
  • Quadrat
  • Querflöte