حرف r R و واژه‌هایی با r R

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • R r
  • Rose
  • Schere