حرف s S و واژه‌هایی با s S

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • S s
  • Salat
  • Dose