حروف ترکیبی sch Sch و واژه‌هایی با sch Sch

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • Sch sch
  • Schokolade
  • Flasche