حروف ترکیبی sp Sp و واژه‌هایی با sp Sp

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • Sp sp
  • Spiegel
  • Spinne