حرف u U و واژه‌هایی با u U

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • U u
  • Uhr
  • Mund