حرف v V و واژه‌هایی با v V

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • V v
  • Vogel
  •  Pullover