Budowa zdania: klamra zdaniowa

Podsumowanie: klamra zdaniowa

Jeśli w zdaniu oznajmującym znajduje się kilka czasowników bądź ich części, obowiązują następujące zasady:

  • Czasownik lub część czasownika znajdują się na drugim miejscu w zdaniu i są odmieniane.
  • Pozostałe czasowniki bądź ich części znajdują się na końcu zdania. Ich forma nie jest dopasowana do podmiotu i zawsze pozostaje taka sama.

Przykładami takiej budowy są zdania z czasownikami modalnymi, zdania z czasownikami rozdzielnie złożonymi i zdania w czasie przeszłym Perfekt.

 

Zdania z czasownikiem modalnym: 

Du sollst dein Zimmer aufräumen.
Nico soll sein Zimmer aufräumen.

 

Zdania z czasownikiem rozdzielnie złożonym:

Ich räume mein Zimmer auf.
Nico räumt sein Zimmer auf.

 

Zdania w czasie przeszłym Perfekt:

Ich habe mein Zimmer aufgeräumt.
Nico hat sein Zimmer aufgeräumt.