حروف ترکیبی au Au و واژه‌هایی با au Au

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • Au au
  • Auge
  • Bauch