حرف e E و واژه‌هایی با e E

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • E e
  • Esel
  • Ente