حرف l L و واژه‌هایی با l L

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • L l
  • Lampe
  • Polizist