حرف ترکیبی pf Pf و واژه‌هایی با pf Pf

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • Pf pf
  • Pfanne
  • Apfel