حرف w W و واژه‌هایی با w W

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • W w
  • Wolle
  • Krawatte